Koopacte woning Johannes Berkman (V.d.).
Pagina 3.
      
  Volgende

  Vorige

  Naar overzicht

Transcriptie Pagina 3. (II)
Op de volgende Bizondere Bedingen Artikel Een. De betaling der koopprijzen moet geschieden voor of op den tienden Maart dezes Jaare. Artikel Twee Na de betaling der koopprijzen en onkosten kunnen de onroerende goederen door de kopers worden aanvaard onder gestanddoening der nog lopende huren. Artikel 3 De grond en alle andere lasten en erfpacht, waarmede de onroerende goederen bezwaard zijn komen sedert den eersten Januari dezes jaars voor rekening van de Koopers. dat te de verkoopen onroerende goederen bestaan in te weten:
A.
Onroerende goederen toebehorende aan den comparant Jan Pieter Huijzer Mattheuszoon te Barendrecht
Nummer Een
Een huis en erf met het altijddurende recht van erfpacht van den grond waarop het huis is gebouwd en van het erf, aan de Voordijk, groot een are twintig centiaren, kadastraal bekend in Sectie D nummer 1396. Belast met een jaarlijks erfpacht