Koopacte woning Johannes Berkman (V.d.).
Pagina 2.
      
  Volgende

  Vorige

  Naar overzicht


Transcript Pagina 2
verklaarde dat de hierna onder letter A te omschrijven onroerende goederen hem in vollen eigendom toebehoren dat hij in prive en in kwaliteit heden wilde overgaan tot de openbare veiling en dan de negenentwinsten Januari dezes jaars ten voormiddags ten elfure ter plaatse als heden tot den openbaren afslag van de hierbovenbedoelde onroerende goederen dat de verkoping voor zoover daarvan bij de bizondere bedingen niet wordt afgeweken plaats vindt.
I. Op de algemeene bedingen voor openbare verkoopingen van onroerende zaken, omschreven in de akte, den vierden Maart negentienhonderdachtien voor de Notaris-redacteur dezer minent-akte verleden, overgeschreven in het openbaar register berustende ten kantore van de bewaring der hypotheken en het kadaster te Dordrecht, den tienden Mei daaraanvolgende, in deel 684 nummer 4, welke bedingen heden aan belanghebbende zijn bekend gemaaktgeacht worden in dit procesverbaal woordelijk te zijn opgenomen en naar welke bedingen mitsdien ten deze wordt verwezen.