Koopacte woonhuis Johannes Berkman (V.d.).
Pagina 1.

     

  Volgende

  Vorige

  Naar overzicht


Transcript Pagina 1
Heden den tweeentwintigsten Januari negentienhonderdnegentien des voormiddags ten elfure verscheen in het café van de Heer C.H de Weerd te Barendrecht voor Menardus van Spall, notaris te Barendrecht in tegenwoordigheid van de Heeren Willem Hordijk, kleermaker, en Hermanus van den Berg afslager, beiden te Barendrecht, als getuigen De Heer Jan Pieter Huijser Mattheuszoon koopman en olieslager te Barendrecht uit eigen hoofde en als lasthebber van Mejuffrouw Barbara Mol particuliere te Barendrecht voor zich en als Bewindvoerster over de goederen van hare afwezige broeders en zuster Willem - Leendert en Helena Mol daartoe benoemd door de Arrondisements-Rechtbank te Dordrecht bij beschikking van den achtsten Januari dezesjaars, zulke krachtens onderhandsche akte van lastgeving van den twintigsten Januari dezes jaars welke na vooraf door de last hebber in tegenwoordigheid van den Notaris en de getuigen voor echt erkend, en ten blijke daar van door hen allen geteekend te zijn, aan deze misement-akte is vastgeklickt. De comparanten in prive en in kwaliteiten